O Mnie

Aktywność Samorządowa


Tematyka samorządu kartuskiego jest mi bliska od 2014 roku.

Wpierw jako radny Rady Miejskiej w Kartuzach, gdzie uzyskałem mandat w okręgu jednomandatowym reprezentując Mieszkańców Sołectwa Mezowo podczas przeprowadzonych wyborów tzw. JOW-ów /Jednomandatowe Okręgi Wyborcze/. W kadencji 2014 – 2018 zostałem wyznaczony na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach.

W 2015 r. zostałem przez Mieszkańców Sołectwa Mezowo wybrany do Rady Sołeckiej, w której pracowałem do końca kadencji.

Aktualnie reprezentuję Mieszkańców Gminę Kartuzy w Radzie Powiatu Kartuskiego w kadencji która jeszcze trwa tzn. 2018 – 2024. Jestem Przewodniczącym Komisji Stałej ds. Skarg, Wniosków i Petycji.


Życiorys


Urodziłem się w dniu 19 maja 1970 roku w Kartuzach jako ostatni z pięciorga dzieci Klary i Bronisława małżeństwa Bystron. Wychowałem we wsi Sławki, Gmina Somonino. Rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego,
które dzisiaj prowadzi brat. Jestem żonaty i mamy czwórkę dzieci /trzech synów oraz córkę/.

 • Naukę w Szkole Podstawowej rozpocząłem w Rątach i ją kontynuowałem w Goręczynie,
 • Następnie kontynuowałem naukę w Liceum Ekonomicznym w Żukowie, którą ukończyłem maturą w maju 1989 roku,
 • Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjąłem dalszą naukę w Studium Nauczycielskim w Gdańsku, którą zakończyłem w 1991 roku uzyskaniem kwalifikacji do pracy jako nauczyciel Nauczania Początkowego,
 • Następnie podjąłem dalsze studia o kierunku nauczycielskim,
  które realizowałem w Uniwersytecie Gdańskim na kierunku nauczycielskim o specjalizacji geografia. Studia ukończyłem uzyskując tytuł magistra geografii,
 • Ukończyłem Studia Podyplomowe o kierunku Rzeczoznawca Nieruchomości, które organizował Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
  w Olsztynie,
 • Ukończyłem Studia Podyplomowe o kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego,
 • W 2003 roku jako członek grupy założycielskiej uczestniczyłem
  w powołaniu Stowarzyszenia „Przyszłość” z siedzibą w Sławkach,
  w którym przez 10 lat piastowałem stanowisko członka zarządu
  a następnie w formie Pro bono funkcję wiceprezesa.


Kariera zawodowa


 • nauczyciel Nauczania Początkowego kl. I – III w Szkole Podstawowej
  w Goręczynie,
 • Nauczyciel geografii w Zespole Szkół Turystycznych i Zawodowych
  w Somoninie,
 • Od lipca 1995 roku jestem zawodowym kuratorem sądowym.
 • W latach 2004 – 2005 oraz 2015 – 2016 byłem członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy
  w Kartuzach,
 • Do grudnia 2022 roku byłem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
 • W dniu 1 listopada 2023 roku Minister Sprawiedliwości nadał mi tytuł honorowy Dyplomowany Kurator Specjalista,
 • Od 8 listopada 2023 roku zostałem przez Ministra Sprawiedliwości powołany na stanowisko Zastępcy Kuratora Okręgowego w Słupsku.
Inne aktywność społeczna


 • Ukończyłem Studium Socjoterapii oraz liczne kursy specjalistyczne
  i szkolenia interpersonalne dot. profilaktyki uzależnień i przemocy
  w rodzinie, mam certyfikat Animatora Środowiskowej Profilaktyki Uzależnień. Odbywałem praktykę w Ośrodku dla Osób Uzależnionych MONAR oddział w Gdańsku.
 • Od 1 marca 1993 roku jestem członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Somoninie.
 • Od 7 października 1998 roku jestem Honorowym Dawcą Krwi, a od 22 września 2020 roku posiadaczem odznaczenia III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
 • Od 11 stycznia 2020 roku jestem żołnierzem czynnej służby Wojsk Obrony Terytorialnej w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
  w Gdańsku.