Od 2014 roku zaangażowany w samorząd kartuski. Byłem radnym w Radzie Miejskiej Kartuz, a obecnie reprezentuję Mieszkańców Gminy Kartuzy w Radzie Powiatu Kartuskiego.


Dowiedz się więcej
O Mnie

Aktywność Samorządowa

Tematyka samorządu kartuskiego jest mi bliska od 2014 roku.

Wpierw jako radny Rady Miejskiej w Kartuzach, gdzie uzyskałem mandat w okręgu jednomandatowym reprezentując Mieszkańców Sołectwa Mezowo podczas przeprowadzonych wyborów tzw. JOW-ów /Jednomandatowe Okręgi Wyborcze/. W kadencji 2014 – 2018 zostałem wyznaczony na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach.

W 2015 r. zostałem przez Mieszkańców Sołectwa Mezowo wybrany do Rady Sołeckiej, w której pracowałem do końca kadencji.

Aktualnie reprezentuję Mieszkańców Gminę Kartuzy w Radzie Powiatu Kartuskiego w kadencji która jeszcze trwa tzn. 2018 – 2024. Jestem Przewodniczącym Komisji Stałej ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

Życiorys

Urodziłem się w dniu 19 maja 1970 roku w Kartuzach jako ostatni z pięciorga dzieci Klary i Bronisława małżeństwa Bystron. Wychowałem we wsi Sławki, Gmina Somonino. Rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego,
które dzisiaj prowadzi brat. Jestem żonaty i mamy czwórkę dzieci /trzech synów oraz córkę/.

 • Naukę w Szkole Podstawowej rozpocząłem w Rątach i ją kontynuowałem w Goręczynie,
 • Następnie kontynuowałem naukę w Liceum Ekonomicznym w Żukowie, którą ukończyłem maturą w maju 1989 roku,
 • Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjąłem dalszą naukę w Studium Nauczycielskim w Gdańsku, którą zakończyłem w 1991 roku uzyskaniem kwalifikacji do pracy jako nauczyciel Nauczania Początkowego,
 • Następnie podjąłem dalsze studia o kierunku nauczycielskim,
  które realizowałem w Uniwersytecie Gdańskim na kierunku nauczycielskim o specjalizacji geografia. Studia ukończyłem uzyskując tytuł magistra geografii,
 • Ukończyłem Studia Podyplomowe o kierunku Rzeczoznawca Nieruchomości, które organizował Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
  w Olsztynie,
 • Ukończyłem Studia Podyplomowe o kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego,
 • W 2003 roku jako członek grupy założycielskiej uczestniczyłem
  w powołaniu Stowarzyszenia „Przyszłość” z siedzibą w Sławkach,
  w którym przez 10 lat piastowałem stanowisko członka zarządu
  a następnie w formie Pro bono funkcję wiceprezesa.


 Kariera zawodowa

 • nauczyciel Nauczania Początkowego kl. I – III w Szkole Podstawowej
  w Goręczynie,
 • Nauczyciel geografii w Zespole Szkół Turystycznych i Zawodowych
  w Somoninie,
 • Od lipca 1995 roku jestem zawodowym kuratorem sądowego.
 • W latach 2004 – 2005 oraz 2015 – 2016 byłem członkiem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy
  w Kartuzach,
 • Do grudnia 2022 roku byłem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
 • W dniu 1 listopada 2023 roku Minister Sprawiedliwości nadał mi tytuł honorowy Dyplomowany Kurator Specjalista,
 • Od 8 listopada 2023 roku zostałem przez Ministra Sprawiedliwości powołany na stanowisko Zastępcy Kuratora Okręgowego w Słupsku.

Inne aktywność społeczna

 • Ukończyłem Studium Socjoterapii oraz liczne kursy specjalistyczne
  i szkolenia interpersonalne dot. profilaktyki uzależnień i przemocy
  w rodzinie, mam certyfikat Animatora Środowiskowej Profilaktyki Uzależnień. Odbywałem praktykę w Ośrodku dla Osób Uzależnionych MONAR oddział w Gdańsku.
 • Od 1 marca 1993 roku jestem członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Somoninie.
 • Od 7 października 1998 roku jestem Honorowym Dawcą Krwi, a od 22 września 2020 roku posiadaczem odznaczenia III Stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
 • Od 11 stycznia 2020 roku jestem żołnierzem czynnej służby Wojsk Obrony Terytorialnej w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
  w Gdańsku.

Działalność społeczna

Oto kilka przykładów takiej aktywności:

 • W lipcu 2019 roku zainicjowałem petycję wsparcia powstania nowej drogi bezpośredniej do Portu Lotniczego w Gdańsku, której poparło około 2.000 osób. Obecnie prace nad koncepcją trasy oraz tzw. studium korytarzowym są w toku.
 • Reagując na potrzeby mieszkańców, podjąłem starania w celu utworzenia całodobowej apteki przez samorząd powiatu, wskazując Kartuski Szpital jako miejsce jej funkcjonowania. Niestety, okazało się, że lokalizacja przyszpitalna nie spełnia wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne, jednak nadal jestem przekonany, że problem ten można rozwiązać.
 • Jako jedyny złożyłem wniosek o pilne zwołanie posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Radzie Powiatu Kartuskiego w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa pieszych na kartuskim deptaku.​
 • Jako pierwszy zainicjowałem prośbę o realizację postulatu mieszkańców dotyczącego utworzenia jadłodzielni - lodówki społecznej w Kartuzach. Aktualnie temat ten oczekuje na realizację.
 • Dzięki moim działaniom, wysłanym pismom oraz serii rozmów, udało się stworzyć przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej 211 w Dzierżążnie.
 • Zgłosiłem potrzebę instalacji progów zwalniających na ulicy Szpitalnej w Dzierżążnie oraz na ulicy Długiej w Kiełpinie, a te zadania zostały pomyślnie zrealizowane. 


 • Aktywnie zaangażowałem się w rozbudowę sieci gazowej w Mezowie, gromadząc wnioski od lokalnych mieszkańców.
 • Dzięki mojej inicjatywie zainstalowano oświetlenie uliczne w Burchardztwie.
 • Dodatkowo, aktywnie uczestniczę w działalności charytatywnej i pomocowej; razem z radnym Mariuszem Trederem udało nam się zebrać środki w wysokości 56 tysięcy złotych na remont domu rodziny w Dzierżążnie.
 • W odpowiedzi na prośbę mieszkańców Staniszewa zaangażowałem się w akcję mającą na celu odbudowę tamtejszej kapliczki; udało się pozyskać na ten cel 15 tysięcy złotych.​
 • Aktywnie uczestniczyłem w rozmowach na temat pozyskania terenu po dawnym kempingu w Borowie na rzecz gminy Kartuzy. Sprawa zakończyła się sukcesem.
 • Niestety, nie udało się zlokalizować przystanku PKM w Mezowie z powodu niewielkiej liczby mieszkańców, jednak udało się "obronić" przystanek w Lesznie, gdzie teren został zabezpieczony.​

Aktualności

Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj... Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.

Napisz do mnie

Dziękujemy za kontakt